de Groene Jonker - Zevenhoven
augustus 2012
juli 2014
augustus 2014
oktober 2014
april 2015
juni 2016

 
De Groene Jonker verbindt de Nieuwkoopse Plassen met de Vinkeveense Plassen. Het is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. 
Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Elk jaargetijde zijn ze hier in grote aantallen te zien.
Sinds 2009 broeden er weer lepelaars in de Nieuwkoopse Plassen, dit komt voornamelijk doordat zij in de Groene Jonker hun voedsel kunnen vinden.
 

Kievit in de luwte van een pol biezen Fuut op z'n nest Knobbelzwaan besluipt een Grutto

Vrijage van Grutto en Meerkoet koppel Kolganzen Poel met kattenstaarten

Porseleinhoen verlaat zijn schuilplaats vrouwtje van de Rietgors Toppereend

Nijlgans ontmoet jonge Knobbelzwanen jonge Waterhoen grazende Bosruiters

Samenscholing van Kokmeeuwen, Kieviten, Meerkoeten en Wilde eenden

Distelvink in z'n element Grauwe ganzen Krombekstrandlopers

jonge Spreeuw Witte Kwikstaarten jonge Kwikstaart

vechtende Kemphanen, helaas niet in broedkleed

een Lepelaarkolonie achter een rijtje Grauwe ganzen

Even verderop ontdekten we een Zwarte ibis (Plegadis falcinellus), druk foeragerend in een ondiepe poel

een groepje Spreeuwen op een eilandje met daarvoor een Bokje (Lymnocryptes minimus) verstopt in het riet

de Lepelaar speurt naar vis, waterdieren en slakken

Verder zagen we veel Kieviten (Vanellus vanellus) waarvan er een wel heel bijzonder gekleurd was

Kokmeeuw en een Wilde eend delen een biezenpol


de Boerenzwaluwen nemen even rust

de Slobeenden zeven  met hun brede snavel waterplanten en kleine waterdieren

de Visdief loert op prooi


De Wintertalingen zijn er weer

de Casarca, half eend - half gans


Grauwe ganzen omsingelen een Kievit

de Wulp schudt de veren, een Krakeend kijkt toe

Wulp in vlucht

Achter de graspol zit een Kievit verstopt, midden een Krakeend en de Grauwe gans kijkt toe


dit keer weinig vogels te zien, wel grote groepen Grauwe ganzen

zingende mannetjes Rietgors moeder Fazant, haar jongen vlogen op, zij bleef waken

prachtige kleuren van de Dagpauwoog het ingetogen Klein koolwitje de Kleine vos op droge ondergrond