Harger en Pettemerpolder - de Putten
oktober 2014
januari 2016
augustus 2018

De Harger- en Pettemerpolder is een open weidegebied vlak achter de Hondsbossche Zeewering. Het patroon van percelen en slootjes ligt er al sinds de middeleeuwen.
Vooral het gedeelte De Putten is bekend, omdat hier veel vogels te zien zijn. De naam komt van de kleiputten, die gegraven zijn voor de kleiwinning waarmee de Hondsbossche Zeewering is versterkt. 
In de Harger- en Pettemerpolder zorgt de zoute kwel, die onder de zeewering vandaan komt, voor bijzondere planten, zoals zulte en zeekraal.
In de zomer bloeien er veel verschillende bloemen. De plas is een rust- en foerageergebied voor vogels als de grote stern, de kluut, de visdief, de dwerggans

doorkijk naar zee over de Hondsbossche zeewering

zandsuppletie

aanplant van helm

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken. Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed.
In 1981 werd de dijk op Deltahoogte gebracht, 11,5 meter boven NAP. In 2014 werd de zeewering verder versterkt door over ca. 8 kilometer lengte 35 miljoen kubieke meter zand op te spuiten. De kustlijn schoof hierdoor ongeveer 300 meter zeewaarts op.

zicht op de polder vanaf de zeewering

Lepelaar onderweg naar Afrika

eenzame Tureluur

jonge meeuw

Zulte of Zeeaster (Aster tripolium)

overwinterende Smienten


een vlucht scholeksters spiegelt in de plas

De Hondsbosche zeewering Scholeksters Brand- en Kolganzen

Kolganzen Smienten

In de Putten zijn de eilandjes van baggerslib in 2015 bedekt met een laag schelpen. Dit is gedaan om te voorkomen dat de eilandjes begroeien en om een ideale broedplek te creëren voor de Grote Stern, waarvan het aantal broedparen inmiddels in toegenomen tot enkele duizenden.

één grote sternenfamilie massaal  op visvangst over de Hondsbossche zeewering naar de Noordzee

de schelpeneilandjes

terug van zee grote-sternen romantiek de grote stern soms wordt ook in brak water gevist

de kokmeeuwen blijven op een afstandje het spreeuwen-eilandje en een kleine mantelmeeuw

eenzame kluut op één poot een groepje grauwe ganzen vliegt over baas boven baas, een visdief boven drie grote sterns