naar de vorige pagina

Vogels

Terug naar de startpagina

naar startpaginaeerste fotoblad


orde

familie

links naar vogel-sites

Accipitriformes - Roofvogels Arenden

Afrikaanse zwarte kuifarend, steppearend, Afrikaanse Haviksarend, bastaardarend, Afrikaanse zeearend, witbuikzeearend,  savannearend, Indische slangenarend, kleine rivierarend

Gieren zwarte gier, kapgier, witruggier, witkopgier, lammergier, kalkoengier of roodkopgier
Sperwers en Haviken sperwer, buizerd, galapagosbuizerd, witkeelbuizerd, Savannebuizerd, roodrugbuizerd, auguurbuizerd, arendbuizerd, wespendief, bateleur, grijze zanghavik, donkere zanghavik, bruine kiekendief, holenkiekendief
Valken smelleken, torenvalk, slechtvalk, gevlekte caracara, zwarte caracara, Amerikaanse torenvalk, Madagaskar torenvalk
Visarenden visarend
Wouwen rode wouw, zwarte wouw, grijze wouw, geelsnavelwouw, slakkenwouw, Amerikaanse koekoekswouw
Anseriformes - Eendvogels Duikeenden Papango, kuifeend, tafeleend, krooneend, topper
Eenden smient, wilde eend, wintertaling, zomertaling, slobeend, krakeend, Galapagospijlstaart, Andesstekelstaart, Andestaling, Carolina eend, Cayuga eend
Ganzen huisgans, grote Canadese gans, brandgans, soepgans, grauwe gans, streepkopgans, kolgans, zwaansgans, roodhalsgans
Halfganzen Nijlgans, paradijseend, casarca, bergeend, muskuseend, 
Zaagbekken middelste zaagbek, eidereend, ijseend, nonnetje, brilduiker
Zwanen knobbelzwaan. zwarte zwaan, zwarthalszwaan
Apodiformes - Gierzwaluwen en kolibries Gierzwaluwen gierzwaluw, vale gierzwaluw, Cauca-gierzwaluw
Kolibries zwartborstpluimbroekje, koperglanskolibrie, aureliapluimbroekje, groene violetoorkolibrie, witbuikboself, violetkeelglansstaartkolibrie
Bucerotiformes - Hoppen en  Neushoornvogels Neushoornvogels roodsnaveltok, Von der Deckens tok, zilveroor neushoornvogel, Hemprichs tok, kuif tok
Charadriiformes - Steltloperachtigen Kluten kluut, Amerikaanse steltkluut, steltkluut
Meeuwen lachmeeuw, kokmeeuw, roodsnavelmeeuw, zwartsnavelmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, stormmeeuw, kelpmeeuw, geelpootmeeuw, lavameeuw, zwaluwstaartmeeuw, Andesmeeuw, grijkopmeeuw, dunbekmeeuw
Plevieren kievit, sporenkievit, Andeskieviet, Amerikaanse bontbekplevier, Indische kievit, kleine plevier
Scholeksters scholekster, Amerikaanse scholekster
Sternen koningsstern, Tara stern, reuzenstern, visdief, grote stern, zwarte stern, bonte stern, noddy, kleine noddy, grote kuifstern, witwangstern
Strandlopers en snippen drieteenstrandloper, oeverloper, kleine strandloper, regenwulp, wulp, drieteenstrandloper, kanoutstrandloper, grutto, tureluur, bonte strandloper, bokje, kemphaan, grijze strandloper,  breedbekstrandloper, poelruiter, kleine geelpootruiter, Alaskastrandloper, brandingloper, Amerikaanse grijze ruiter, Bairds strandloper, grote franjepoot, rosse franjepoot, groenpootruiter, steenloper
Ciconiiformes - Reigerachtigen Ooievaars ooievaar, reuzenooievaar, bisschopsooievaar, Afrikaanse maraboe, Indische gaper, Indische maraboe
Reigers grote zilverreiger, middelste zilverreiger, kleine zilverreiger, Amerikaanse kleine zilverreiger, blauwe reiger, Amerikaanse blauwe reiger, kleine blauwe reiger, witgezichtreiger, koereiger, schuitbekreiger, oostelijke rifreiger, westelijke rifreiger, heron, roerdomp, tijgerroerdomp, Chinese woudaap, Chinese ralreiger, Mangrovereiger, Zwartkopreiger, reuzenreiger, Galapagosreiger, geelkruinkwak, kwak, Madagaskarreiger
Coliiformes - Muisvogels Muisvogels bruine muisvogel, blauwnekmuisvogel
Columbiformes - Duifachtigen Duiven Turkse tortel, parelhalstortelduif, palmtortel, rouwtortel, treurtortrl. smaragdvlekduif, rode rotsduif, rotsduif, Nieuw-Zeelandse duif, houtduif, zebraduif,  kaneelduif, Guineaduif, geoorde trurduif, Galapagosduif, Peruaanse steenduif, Verreaux' duif, Madagaskar blauwe duif, maskerduif, Madagaskartortelduif, groene muskaatduif, Maleise papegaaiduif
Coraciiformes - Scharrelaarvogels Bijeneters karmijnrode bijeneter, bruinkopbijeneter, kleine groene bijeneter, Madagaskar bijeneter, regenboogbijeneter, blauwstaartbijeneter
IJsvogels groene dwergijsvogel, bonte ijsvogel, groene ijsvogel, bandijsvogel, ijsvogel, Senegal ijsvogel, zwartsnavelijsvogel, Smyrna ijsvogel, ooievaarsbekijsvogel, witkraagijsvogel, turkooisijsvogel
Scharrelaars vorkstaartscharrelaar, scharrelaar, Indische scharrelaar, Breedbekscharrelaar
Gruiformes - Kraanvogelachtigen Koerlans koerlan
Kraanvogels Saruskraanvogel
Rallen meerkoet, waterhoen, purper waterhoen, leljacana, weka, porceleinhoen, Afrikaanse jacana,bronsvleugeljacana, witvleugelkoet, Punakoet, Amerikaanse waterhoen, Witborstwaterhoen
Trompetvogels trompetvogel
Cuculiformes - Koekoeksvogels Koekoeken koekoek, kleine Ani, Indische Koël, Toeloespoorkoekoek, Madagaskarkoekoek, kuifcoua
Toerako's witbuiktoerako, maskertoerako
Galliformes - Hoendervogels Fazanten fazant, blauwe pauw, kalkoen
Parelhoenders helmparelhoen, gierparelhoen
Grootpoothoenders rood-boshoen
Otidiformes - Trappen Trappen koritrap, Arabische trap
Passeriformes - Zangvogels Amerikaanse zangers mangrovezanger
Babbelaars junglebabbelaar
Boomklevers boomklever
Boomkruipers gewone boomkruiper
Boszangers tjiftjaf, fitis, Humes bladkoning
Brilvogels Afrikaanse brilvogel, Indische brilvogel, Madagaskarbrilvogel, grijze Mauritiusbrilvogel, Sulawesibrilvogel, geelrimgbrilvogel
Buulbuuls grauwe buulbuul, Somalische buulbuul, zwarte buulbuul, roodbuikbuulbuul, roodoorbuulbuul, witwangbuulbuul, Arabische buulbuul, witoorbuulbuul, roetkopbuulbuul, wenkbrauwbuulbuul
Dikkoppen en Fluiters zwavelbuikfluiter
Drongo's koningsdrongo, witbuikdrongo, kuifdrongo, treurdrongo, Wallace' drongo
Gorzen rietgors, grauwe gors, geelgors, dwerggors, roodkraaggors, loodkleurige Sierragors
Goudhaantjes vuurgoudhaantje, Madeiragoudhaan, goudhaantje
Graszangers bruinkopgraszanger, grijskopjery, streepkeeljery, gestreepte prinia
Klauwieren klapekster, langstaartklauwier, Himalayaklauwier, roodkopklauwier
Heggenmussen Heggenmus
Honingeters Timorese helmlederkop, roodkopdwerghoningeter
Honingzuigers zwaluwhoningzuiger, ornaathoningzuiger, koperhoningzuiger, purperhoningzuiger, emeraldhoningzuiger, Lotens honingzuiger, Palestijnse honingzuiger, zonnehoningzuiger, staalborsthoningzuiger, fluweelhoningzuiger
Kraaien zwarte kraai, kauw, roek, ekster, Vlaamse gaai, roek, notenkraker, Yucatan gaai, langstaarttroepiaal, huiskraai, bonte kraai, raaf, waaierstaartraaf, noordelijke hoornraaf, witborstraaf, dikbekraaf, grijsborstboomekster, rosse boomekster, alpenkraai, roodsnavelkitta, bruinnekraaf
Kwikstaarten witte kwikstaart, gele kwikstaart, grote gele kwikstaart, Iberische gele kwikstaart, Indische witte kwikstaart, Indische bonte kwikstaart, bergkwikstaart, Madagaskarkwikstaart
Leeuweriken bruinkapvinkleeuwerik, Somalische sporenleeuwerik, kortteenleeuwerik, hovaleeuwerik, grote struikleeuwerik, kuifleeuwerik, Thekla's leeuwerik
Lijsters merel, zanglijster, kramsvogel, grote lijster, koperwiek, groundscraper thrush, Afrikaanse berglijster, kleine rotslijster, bosrotslijster, fluweellijster, reuzenlijster
Mezen koolmees, pimpelmees, staartmees, witkopstaartmees, glanskop, grijze koolmees, matkopmees
Monarchen Afrikaanse paradijsmonarch
Mussen ringmus, huismus, Indische huismus, Spaanse mus. Swainsons mus, grijkopmus, Swahilimus, rotsmus, Sahelrotsmus, bleke rotsmus
Ossenpikkers roodsnavelossenpikker
Ovenvogels grootsnavelwipstaart, Pacifische ovenvogel
Piepers boompieper, waterpieper, Berthelots pieper, langsnavelpieper, Oriëntaalse pieper
Prachtvinken vuurvink, blauwfazantje, bandvink, muskaatvink, Sint-Helenafazantje, dwergekstertje, witkopnon, kastanjenon, Javaans bronzemannetje, Moluks bronzemannetje
Rupsvogels scharlaken menievogel
Snijdervogels langstaartsnijdervogel
Spitsvogels zwartteugelspitsvogel, witborstspitsvogel
Spotlijsters kleine Galapagosspotlijster, kapspotlijster
Spreeuwen spreeuw, zwarte spreeuw, roodvleugelspreeuw, Tristrams spreeuw, witsnavelspreeuw, groenstaartglansspreeuw, blauwe langstaartglansspreeuw, driekleurenglansspreeuw, blauwoorglansspreeuw, prachtglansspreeuw, pagodespreeuw, eksterspreeuw, Treurmaina, oevermania, jungle-maina, Javaanse mania, Maleise purperspreeuw
Staalvinken en Wida's groene atlasvink, staalvink, Barkastaalvink
Tangaren bisschopstangare, zwartmaskertangare
Tangaren - Darwinvinken grauwe boszangervink, grote grondvink, middelste grondvink, kleine boomvink, grote boomvink, spitssnavelgrondvink, grote cactusgrondvink, cactusgrondvink
Tirannen tropische koningstiran, witkeelkoningstiran, roestvleugeltiran, geelbuikvliegenpikker, grote kiskadie, zwarte piewie
Troepialen Caribische troepiaal, geelstuitbuidelspreeuw, bandstaartoroprndola, kuiforopendola
Vanga's sikkelvanga, kinkimavo. roodschoudervanga, brilvanga, groene newtonia
Vinken vink, Afrikaanse vink, groenling, putter, kneu, appelvink, Madeirese vink, gestreepte kanarie, kanarie, Rüppells kanarie, Europese kanarie, witbuik cini, roestbuikorganist, Dayallijster, Sinaïroodmus, Sijs, Mozambiquesijs
Vliegenvangers roodborstje, nachtegaal, Noordse nachtegaal, blauwborst, bonte vliegenvanger, zwarte roodstaart, gekraagde roodstaart, tapuit, rouwtapuit, Oostelijke rouwtapuit, Rüppells tapuit, blonde tapuit, roodborsttapuit, zwarte roodborsttapuit, bruinborsttapuit, roodbuikkliftapuit, witvleugelkliftapuit, Ruppel's lawaaimaker, witflankvliegenvanger, kleine grijze vliegenvanger, bergdrongovliegenvanger, Senegalese drongovliegenvanger, grauwe vliegenvanger, Kaapse vliegenvanger, bruine vliegenvanger, Galapagosvliegenvanger, bruine rotsspekvreter, roetspekvreter, Chinese fluitlijster, rivierroodstaart, rosse waaierstaart, dayallijster, Madagaskardayallijster, Flores junglevliegenvanger
Waaierstaarten Maleise Waaierstaart
Wevervogels mahali-wever, schubkopwever, kleine textorwever, rietwever, maskerwever, Grote textorwever, Madagaskarwever, Mauritiuswever, roodrugwever, baglafechtwever, brilwever
Wielewalen en vijgvogels zwartkopwielewaal, Chinese wielewaal
Winterkoningen winterkoninkje
Zangers 1 (Sylviidae) grasmus, Afrikaanse woestijngrasmus, brilgrasmus, zwartkop, kleine zwartkop, tuinfluiter, braamsluiper
Zangers 2 (Acrocephalidae) kleine karekiet, grote karekiet, Indische karekiet, rietzanger
Zangers 3 (Locustellidae) kaneelstruikzanger
Zwaluwen oeverzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, Mangrovezwaluw, muiszwaluw, blauw-witte zwaluw, grijsborstpurperzwaluw, witbuikzwaluw, zuidzeezwaluw
Pelecaniformes - Roeipotige en Pelikaanachtigen Hamerkop Hamerkop
Ibissen heilige ibis, lel ibis, Hadada ibis, wrattenibis, zwarte ibis
Lepelaars lepelaar, roze lepelaar
Pelikanen bruine pelikaan, Peruaanse pelikaan, Amerikaanse witte pelikaan, roze pelikaan
Phaethontiformes - Keerkringvogels Keerkringvogels roodsnavelkeerkringvogel, witstaartkeerkringvogel
Phoenicopteriformes - Flamingo's Flamingo's Europese flamingo, rode flamingo
Piciformes - Spechtvogels Baardvogels vuurkruinbaardvogel, gebandeerde baardvogel, bruinkpbaardvogel, grote baardvogel
Spechten grote bonte specht, middelste bonte specht, kleine bonte specht, groene specht, Temmincks specht
Podicipediformes - Fuutachtigen Futen fuut, geoorde fuut, doodaars
Procellariiformes - Stormvogelachtigen Albatrossen noordelijke koningsalbatros, Salvin's albatros, Galapagosalbatros
Stormvogels zuidelijke reuzenstormvogel, Kaapse stormvogel. sierlijk stormvogeltje, Galapagospijlstormvogel, wigstaartpijlstormvogel, Yelkouanpijlstormvogel, Madeirastormvogel
Psittaciformes - Papegaaiachtigen Papegaaien halsbandparkiet, grijkopdwergpapegaai, grote Vasa papegaai, kleine geelkuifkaketoe
Sphenisciformes - Pinguïns Pinquins dwergpinguïn, Galapagospinquin
Strigiformes - Uilen Uilen velduil, Brahmaanse steenuil, ransuil
Suliformes - Aalscholvers, Fregatvogels, Genten en Slangenhalsvogels Aalscholvers aalscholver, geoorde aalscholver, Bigua aalscholver, Atlantische grote aalscholver, Stewart aalscholver, kleine bonte aalscholver, gevlekte aalscholver, witbuikaalscholver, dwergaalscholver
Fregatvogels Amerikaanse fregatvogel, grote fregatvogel
Genten blauwvoetgent, roodpootgent, Nazcagent

naar startpaginaeerste fotoblad